El og forsyning

Elselskabers markedsføring

Der er grænser for, hvad elselskabet må og ikke må, når det kontakter dig med tilbud på mail, telefon eller via brev. Her kan du læse mere om reglerne for fx telefonsalg.

I Danmark er det som udgangspunkt forbudt for virksomheder at kontakte forbrugere telefonisk med henblik på salg, medmindre forbrugeren selv har givet samtykke til at blive kontaktet. Der er kun ganske få brancher, som er undtaget forbuddet, fx bestilling af bøger og formidling af forsikringsaftaler. Dette fremgår af forbrugeraftalelovens § 4.

Det betyder, at eksempelvis et elselskab kun må ringe til dig som forbruger for at sælge sine ydelser, fx en elaftale, hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til at blive kontaktet. Reglerne er til for at beskytte forbrugerne. De gælder derfor ikke for telefonsalg, der er rettet mod erhvervsdrivende.

En populær måde for elselskaber at indhente forbrugernes samtykke til at blive kontaktet er via konkurrencer på nettet. Her er det ofte et vilkår for at kunne deltage i konkurrencen, at forbrugeren giver samtykke til, at én eller flere virksomheder må kontakte forbrugeren med henblik på salg af ydelser.

Har du igennem en konkurrence på nettet givet dit samtykke til at blive kontaktet af en række virksomheder, herunder elselskabet, må elselskabet som udgangspunkt godt ringe til dig for at sælge sine ydelser.

Det er dog et krav, at det er tydeligt for dig, at du giver dit samtykke til at blive kontaktet, når du deltager i konkurrencen. Hvis kravet ikke er opfyldt, er samtykket ikke gyldigt. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en konkurrence på nettet overholder reglerne om indhentelse af forbrugerens samtykke til markedsføring.

Hvis samtykket ikke er gyldigt, betyder det, at du som udgangspunkt ikke er bundet af en eventuel aftale, som du har indgået med elselskabet over telefonen. Dette fremgår af forbrugeraftalelovens § 5.

Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en vejledning om brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugerens samtykke til markedsføring

Hvis du ikke har givet dit udtrykkelige samtykke til, at elselskabet må kontakte dig telefonisk, er du ifølge forbrugeraftalelovens § 5 som udgangspunkt ikke bundet af en aftale, du har indgået med elselskabet over telefonen. Det vil sige, at aftalen er ugyldig.

Hvis leveringen af din el beror på en ugyldig aftale, skal du som udgangspunkt ikke betale for det, du allerede har fået leveret.

Ankenævnet på Energiområdet har afgjort en sag, hvor forbrugeren ikke skulle betale for den leverede el, fordi leveringen var baseret på en ugyldig aftale.

Læs mere om afgørelsen i sag 20/03342 på Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside.

Ankenævnet på Energiområdet har imidlertid i nogle sager vurderet, at du som forbruger under visse omstændigheder skal betale for en energiydelse, du allerede har fået leveret, selvom aftalen er ugyldig. Det gælder eksempelvis, hvis du i en længere periode har modtaget ydelser fra elselskabet uden at klage over det, eller at du ikke har skiftet elselskab efter at være blevet bekendt med den ulovlige aftale.

Ankenævnet på Energiområdet har afgjort en sag, hvor en forbruger havde forholdt sig passivt og derfor skulle betale for den leverede el.

Læs afgørelsen i sag 16/11163 her.

Hvis du over telefonen indgår en aftale med et elselskab om levering af el, vil aftalen skulle leve op til andre krav i lovgivningen.

Det er eksempelvis et krav, at der skal være en kontrakt mellem dig og elselskabet. Det følger af elleveringsbekendtgørelsens § 3.

Du har desuden ifølge forbrugeraftaleloven som forbruger mulighed for at fortryde en telefonisk aftale i op til 14 dage efter, at du har indgået den.

Hvis du ikke har givet udtrykkeligt samtykke til, at elselskabet må kontakte dig telefonisk, er du som forbruger som udgangspunkt ikke bundet af aftalen. Du skal som udgangspunkt heller ikke betale for den el, du allerede har fået leveret.

  • Klag skriftligt til elselskabet. Oplys, at du ikke ønsker at være bundet af den indgåede telefoniske aftale.
  • Hvis det er mindre end 14 dage siden, aftalen er indgået, kan du bruge din fortrydelsesret.
  • Hvis elselskabet fastholder, at aftalen er gyldig, kan du overveje at klage til Ankenævnet på Energiområdet, hvis du ikke ønsker at være bundet af aftalen.
  • Det er vigtigt, at du ikke forholder dig passivt, hvis du mener, aftalen er ugyldig. Du bør derfor klage til elselskabet og desuden undersøge muligheden for at indgå en aftale med et andet elselskab. 
  • Du kan klage til Ankenævnet på Energiområdet, hvis du har et konkret økonomisk krav, som du vil have nævnet til at tage stilling til.

Ankenævnet på Energiområdet behandler ikke generelle klager over virksomheders uanmodede henvendelser. Sådanne klager kan rettes til Forbrugerombudsmanden.

Elselskabet må ikke vildlede om, hvor meget du sparer ved at skifte til det. Fx må det ikke skrive eller sige, at du sparer 20 procent uden på forhånd at kende til dit præcise energiforbrug, og hvad du betaler for din nuværende elaftale.

Elselskabet må godt markedsføre sig som ”billigere” eller ”billigst”, men det skal være korrekt og kunne dokumenteres. 

Sammenligner elselskabet sine priser med andre selskabers priser, skal de produkter, det sammenligner sig med, være identiske. Fx vil det være vildledende, hvis selskabet sammenligner et miljøvenligt produkt med et ikke-miljøvenligt produkt, uden at forskellen klart fremgår af markedsføringen.

Der er indført en mærkningsordning, der skal gøre det nemmere at gennemskue, om et elprodukt er grønt og klimavenligt. Mærkningsordningen indeholder to kategorier:

  • Den ene og bedste kategori – to grønne blade – er til el-leverandører, der leverer strøm baseret på 100 procent vedvarende energi og derudover også har gennemført andre klimatiltag, som begrænser udledningen af drivhusgasser.
  • Den anden kategori – ét grønt blad – er til el-leverandører, der leverer strøm baseret på 100 procent vedvarende energi.

Du har kun indgået en gyldig aftale med elselskabet, hvis du har fået et tilbud og accepteret det. Elselskabet må derfor fx ikke sende et velkomstbrev til dig, hvis du blot har bedt om at få flere oplysninger om produktet.

Er du tidligere kunde hos elselskabet, må det ikke kontakte dig per mail, medmindre du har givet samtykke til det. 

Der er dog en undtagelse fra forbuddet. Hvis du, da du i sin tid indgik aftalen med selskabet, oplyste din mailadresse, og hvis du dengang blev oplyst om, at din mailadresse ville blive brugt til at sende reklamemails, kan elselskabet sende mails med reklamer for tilsvarende produkter. Du skal dog have mulighed for nemt og gratis at frabede dig flere mails. 

Elselskabet må heller ikke kontakte dig via telefon, selvom du er tidligere kunde, medmindre du selv har bedt om at blive kontaktet. Det må dog godt kontakte dig via et fysisk brev med dit navn og adresse på, så længe du ikke er tilmeldt Robinsonlisten eller har frabedt dig at blive kontaktet.

Klager over elselskabers markedsføring

Du kan klage til Forbrugerombudsmanden, hvis du modtager spam eller vildledende tilbud fra elselskabet eller bliver ringet op af selskabets sælgere, uden du selv har bedt om det. 

gå til forbrugerombudsmanden.dk