Forbrugerleksikon

Oplysningspligt i butikker og på webshops

Når du handler på nettet i Danmark og EU, har butikken pligt til at give dig en række oplysninger. Du skal eksempelvis oplyses om betalingsmuligheder og fortrydelsesret. Også almindelige, fysiske butikker kan have pligt til at give dig en række oplysninger om varen eller ydelsen.

Det skal være nemt at kunne finde ud af, hvem der står bag en netbutik. Virksomhedens adresse, CVR-nummer og kontaktoplysninger i form af mail og telefonnummer skal være lettilgængelige.

Butikken skal oplyse dig om varens eller ydelsens mest væsentlige egenskaber. For abonnementer skal du også have oplysning om bindingsperiode.

Det skal altid fremgå klart og tydeligt, hvornår du gennemfører et køb eller binder dig til en aftale, hvor der er betalingsforpligtelse – det vil sige, der koster penge. Hvis du eksempelvis har bestilt en vare og klikket på en knap eller lignende funktion, så skal sælgeren have mærket knappen med eksempelvis ”ordre med betalingsforpligtelse” eller ”køb med betalingspligt”. Er knappen ikke mærket på denne måde, er du som forbruger ikke bundet af købsaftalen.

Det skal eksempelvis tydeligt fremgå, om du binder dig til et abonnement, hvis du bestiller en prøvepakke eller deltager i en konkurrence. Hvis det ikke fremgår tydeligt under bestillingen, om der er tale om betalingsforpligtelse, er du ikke bundet af aftalen.

Du har ret til at opsige en løbende aftale - eksempelvis et abonnement - på samme medie eller tekniske platform, som du indgik aftalen på. Det vil sige, at hvis du tegnede et abonnement på en ydelse på nettet, skal du også fremover have mulighed for at opsige ydelsen på nettet. Det skal være lige så let at opsige en aftale som at indgå den.

Butikken skal oplyse varens samlede pris inklusive alle omkostninger, eventuelle gebyrer eller afgifter og forsendelse. Hvis der er tale om et abonnement, skal du have oplyst de samlede udgifter per afregningsperiode. Hvis den samlede pris ikke kan beregnes på forhånd, skal du i stedet have at vide, hvordan den beregnes. Butikken kan ikke senere kræve yderligere betaling i forbindelse med købet, som du ikke er blevet oplyst om på forhånd.

I handelsbetingelserne skal der stå, hvordan betaling og levering foregår, og om der er nogle begrænsninger.

Butikken skal oplyse dig om, hvordan du kan fortryde købet eller aftalen og vilkårene for at fortryde. Du skal have oplysninger om eventuelle tidsfrister, hvordan du gør rent praktisk, om du skal betale for returforsendelse med videre. Hvis du ikke bliver oplyst om, at du skal betale for returnering af varen ved fortrydelse, skal du ikke betale returforsendelse.

Får du ikke oplysning om fortrydelsesretten, bevarer du din fortrydelsesret i 14 dage, efter du modtager oplysningerne. Modtager du slet ikke oplysningerne, vil din fortrydelsesret udløbe efter 12 måneder og 14 dage. Får du ikke oplysning om fortrydelsesretten og betingelserne for at fortryde, kan du ikke senere opkræves betaling for en eventuel værdiforringelse.

Har du indgået en aftale om køb af en tjenesteydelse - eksempelvis et mobilabonnement - skal virksomheden oplyse dig om din fortrydelsesret. Det er vigtigt, hvis du har bedt om at få sat leveringen i gang straks. Er du ikke blevet oplyst om din fortrydelsesret, og at du skal betale for det allerede leverede, hvis du bruger din fortrydelsesret, skal du ikke betale, hvis du senere fortryder, og ydelsen er delvist leveret.